Dokumenty rejestracyjne spółki z o. o. w Krajowym Rejestrze Sądowym (od 2015 r.)
 1. Formularz KRS-W3 ? wniosek o rejestrację
 2. Formularz KRS-WE ? wspólnicy podmiotu
 3. Formularz KRS-WK ? informacja o sposobie reprezentacji
 4. Formularz KRS-WL - prokurenci
 5. Formularz KRS-WM ? przedmiot działalność
 6. Umowa spółki ? akt notarialny
 7. Uchwała o powołaniu członków zarządu
 8. Oświadczenie członka/ów zarządu o wniesieniu i postawieniu przez wspólników kapitału zakładowego do dyspozycji zarządu
 9. Lista wspólników wraz z liczbą i wartością udziałów przypadających na każdego z nich podpisana przez wszystkich członków zarządu
 10. Wzory podpisów członków zarządu (w zwykłej formie pisemnej)
 11. Adresy członków zarządu
 12. Oświadczenie zarządu o powołaniu prokurenta/ów
 13. Wzory podpisów prokurentów (w zwykłej formie pisemnej)
 14. Potwierdzenie wpłaty 600 PLN na konto KRS tytułem opłaty rejestracyjnej za wpis do KRS oraz za ogłoszenie w monitorze Sądowym i Gospodarczym
 15. Potwierdzenie prawa do lokalu ? siedziby spółki