Aktualne wskaźniki oraz dane makroekonomiczne z Polski

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych za 2014 r. 

 

Badaniu za 2014 r. podlegają sprawozdania finansowe jednostek, które w 2013 r. spełniły, co najmniej dwa z następujących warunków:

? średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

? suma aktywów bilansu na koniec 201 r. stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro, czyli kwotę (2.500.000 euro × 4,1472 zł/euro) = 10.368.000 zł,

? przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 2012 r. stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro, czyli kwotę (5.000.000 euro × 4,1472 zł/euro) = 20.736.000 zł.

Wielkości wyrażone w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy, który zgodnie z tabelą kursów nr 251/A/NBP/2013 z 31 grudnia 2013 r. wynosił: 4,1472 zł/euro. 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) ? art. 64 ust. 1.

 

Podmioty zobowiązane do prowadzeni ksiąg rachunkowych w 2014 r.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r. dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody za 2013 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

 

Wyrażoną w euro wielkość przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września 2013 r., który wyniósł: 4,2163 zł/euro, zgodnie z tabelą kursów NBP z dnia 30 września 2013 r., nr 189/A/NBP/2013.  (1.200.000 euro x 4,2163 zł/euro) = 5.059.560 zł.

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) - art. 2 ust. 1 pkt 2,

2) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) - art. 24a ust. 4 (dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich).

 

Graniczne kwoty obrotu określone dla celów VAT

Lp.

 Wyszczególnienie

2014 r.

1.

Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT

150.000 zł

2.

Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika

190.000 zł  
(45.000 euro)

3.

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT

50.000 zł

4.

Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

160.000 zł

 

Podstawa prawna: 

Powyższe kwoty wynikają z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), która określa limity obrotu w przepisach: art. 113 ust. 1, art. 2, art. 10 i art. 24. 

 

Status małego podatnika w 2014

 

Status małego podatnika (zarówno w PIT/CIT jak i VAT) w roku 2014 zachowają przedsiębiorcy, u których wartość przychodu ze sprzedaży osiągniętej w 2013 r. nie przekroczyła  1.200.000 euro, czyli kwotę 5.068.000 zł.

 

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Kurs euro na dzień 1 października 2013 r. wyniósł 4,2230 zł nr 190/ANBP/2013.

 

Podstawa prawna: 

art. 2 pkt. 25 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

 

 

Podatki

Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 r.

18%  do 85.528,00 PLN minus kwota 556,02 PLN

32%  ponad 85.528,00 PLN  tj. 14.839,02 PLN + 32% nadwyżki ponad 85.528,00 PLN 

Kwota wolna od podatku wynosi 3.089,- PLN 

Wynagrodzenia

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw  (IIIQ.2013)   

 3651,72 PLN    

Wynagrodzenie minimalne w 2014 r.

1.680,00 PLN

 Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Składka na ubezpieczenie emerytalne

19,52 %

 

z tego pracownik

9,76 %

 

z tego pracodawca

9,76 %

 

Składka na ubezpieczenie rentowe

8,00 %

 

z tego pracownik

1,50 %

 

z tego pracodawca

6,50 %

 

Składka na ubezpieczenie chorobowe

2,45 %

 

z tego pracownik

2,45 %

 

Składka zdrowotna

9,00 %

 

z tego pracownik

9,00 %

 

Ubezpieczenie wypadkowe

0,67% - 3,6

 

z tego pracodawca

0,67% - 3,60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Podstawa prawna: 

- art. 16, art. 22 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

- art. 36 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 637) ? dalej ustawa o emeryturach pomostowych,

- art. 79 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1290)