wieloletnie doświadczenie

szeroki zakres usług

profesjonalne wsparcie

najwyższa jakość


Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

Każda firma, która prowadzi księgi rachunkowe na koniec każdego roku swojej działalności musi przygotować tzw. sprawozdanie finansowe. Jest to dokument, który zawiera podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod kątem finansowym.
Dzień, na który sporządza się sprawozdanie finansowe nazywa się dniem bilansowym. Jeżeli rok obrotowy danej firmy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to dzień bilansowy jest ostatnim dniem roku.
Obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania finansowego może dotyczyć zarówno spółki kapitałowej (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), spółki osobowej (np. spółki jawnej), jak i też osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Istotnym jest to, że jako metodę ewidencjonowania przychodów i kosztów w firmie stosuje się księgi rachunkowe.
Spółki jawne czy też spółki partnerskie, które osiągnęły przychody mniejsze niż równowartość 2 mln euro nie muszą sporządzać sprawozdania finansowego, ale muszą złozyć we właściwym Krajowym Rejestrze Sądowym w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego to obowiązek kierowników jednostek, czyli członków zarządu spółek kapitałowych, wspólników prowadzących sprawy spółki, komplementariuszy w spółkach komandytowej i komandytowo - akcyjnej, likwidatorów, syndyków oraz członków organów zarządzających tych jednostek do których stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe składa się z:


bilansu - czyli stanu aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy;
rachunku zysków i strat - w którym wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty za bieżący i poprzedni rok obrotowy;
informacji dodatkowej -zawierającej objaśnienia i istotne informacje niezbędne dla zrozumienia sprawozdania finansowego;
rachunku przepływów pieniężnych (sporządzają tylko zobowiązane do tego jednostki);
zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym (sporządzają tylko zobowiązane do tego jednostki).


W ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego należy sporządzić sprawozdanie finansowe. W przypadku gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym jest to dzień 31 marca. W terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego należy sprawozdanie przedstawić do zatwierdzenia odpowiednim organom w firmie np.: walnemu zgromadzeniu wspólników, wszystkim wspólnikom, zatwierdza też je właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej.
Po zatwierdzeniu sprawozdania, w ciągu 15 dni należy złożyć je wraz z uchwałą o jego zatwierdzeniu do właściwego rejestru sądowego.
Od roku 2018 r. sprawozdanie finansowe sporządza się i przesyła do KRS i do Krajowej Administracji Skarbowej tylko w formie elektronicznej.

Biuro Rachunkowe DP Synergia oferuje usługi obejmujące sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego na podstawie dostępnych dokumentów i danych. Przygotowanie projektów uchwał, zgromadzenia wspólników lub też innego właściwego organu spółki, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Pomagamy też Klientom w złożeniu sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w urzędzie skarbowym. Oferujemy też certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny) CENCERT, niezbędny w przy przesyłaniu dokumentów drogą elektroniczną. Przygotowujemy pełną dokumentację konieczną do uzyskania certyfikatu.(Stan prawny na rok 2019)


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 695 233 833

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Zaufali nam: